1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

LP Euro Trade spol. s.r.o., Bystrická 198/52, 034 01 Ružomberok

Spoločnosť  LP Euro Trade spol. s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Žilina, vložka číslo 73948/L, orgán dozoru je SOI Žilina
IČO: 52 878 821
Tel.: 0903 349 510 (8:00 - 16:00 h), e-mail: info@lacnetopanky.sk

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu lacnetopanky.sk.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednávanie

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Obchod si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese info@lacnetopanky.sk. V správe je potrebné uviesť názov a kód tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás prosím na adrese info@lacnetopanky.sk.

3. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom na adrese info@lacnetopanky.sk alebo telefonicky na čísle 0903 349 510 do 24 hodín od objednania bez udania dôvodu.

4. Dodacie podmienky

Dodacia lehota tovaru je 4 až 14 dní. Skladové zásoby ponúkaného tovaru aktualizujeme on-line, napriek tomu sa však môže stať, že objednaný tovar nebude na sklade. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.

Ak zákazník objednaný tovar neprevezme, odmietne prevziať, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, je zákazník povinný uhradiť náklady na poštovné a balné + náklady pošty za vrátenie dobierky. Zákazník je povinný uhradiť  tieto náklady do 14 dní od neprevzatia zásielky.

5. Ceny a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné, nepripočítava sa k nim DPH.

Tovar sa posiela ako balík na dobierku, platba za tovar je prostredníctvom Slovenskej pošty. Poštovné a balné je 5,00 €. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

6. Záruka a reklamácie

Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na čísle 0903 349 510 alebo e-mailom na adrese info@lacnetopanky.sk.

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z.

Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom ručíme.

Tovar je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Reklamácie sa vybavujú najneskôr do 30 dní.

Postup pri reklamácii:

  1. informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
  2. tovar zašlite na našu adresu LP EURO TRADE s.r.o., Bystrická 198/52, 034 01 Ružomberok
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
  4. priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry).

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a sa s vami dohodneme na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

Poštovné a balné predajca vracia, rovnako aj poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.

Predajca nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku. Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Spôsob vybavenia reklamácie:

1. Vybavením reklamácie sa v zmysle  ust. § 2 písm. m/ ZoOS rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 OZ); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie uvedený v bode č. 1, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3. V zmysle § 622 ods. 1 OZ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, akým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

5. V zmysle § 623 ods. 1 OZ Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 5 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave tovar riadne užívať

 7. Tie isté práva ako sú uvedené v bode č.  5 prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má tovar väčší počet vád a to súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2017 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.


7. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie ani údaje o vašich nákupoch.

Vyhradzujeme si právo posielať všetkým zákazníkom dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu lacnetopanky.sk. V prípade, že si neprajete dostávať informačné e-maily, napíšte nám prosím na adresu info@lacnetopanky.sk

Webové rozhranie obchodu používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítača Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania obchodu umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania obchodu Kupujúcim a Používateľovi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania obchodu a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Užívatelia webového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania obchodu. Používaním webového rozhrania obchodu súhlasí Kupujúci a Používatelia so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.


8. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.


Postup pri alternatívnom riešení sporu

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, či sa domnieva, že došlo k  porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania. Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Spotrebiteľ  podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Ďalšou možnosťou je podanie návrhu na začatie prostredníctvom platformy (dostupné na www, k dispozícii >>> tu). Ide o platformu na úrovni Európskej Únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Ide predovšetkým o spory, ktoré vznikli pri zahraničných online transakciách. Zákon o alternatívnom riešení sporov ani smernica však nevylučujú možnosť, aby spotrebiteľ využil platformu aj pri sporoch medzi subjektami toho istého štátu, či pri sporoch, ktoré neboli uzatvorené online či na diaľku.  Po spustení uvedenej platformy, tak bude môcť spotrebiteľ podať sťažnosť aj prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára, pričom by mu mala byť daná možnosť vybrať si subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Výhodou platformy je, že elektronický formulár by mal byť dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Preto rakúsky spotrebiteľ, ktorý chce prostredníctvom platformy podať sťažnosť na slovenského obchodníka, s ktorým uzavrel zmluvu online, tak bude môcť bez problémov urobiť aj v nemeckom jazyku.